Solemnity devoted to Evgeny Klochkov’s 80-year jubilee